มาตรการป้องกันโควิด - 19

The Ink Clinic

การป้องกันโควิด-19 ที่ The Ink Clinic

การระบาดของไวรัส SARS-CoV 2 ทำให้คลินิกต้องปรับมาตรฐานการให้บริการ ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้รับบริการและพนักงาน

the ink clinic ปลอดภัยจาก covid

ด้านพนักงาน

ด้านพนักงาน

ด้านเครื่องมือ

ด้านผู้รับบริการ

กฏอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข โดยที่เราไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า